Makikomi Waza

proiezioni di sacrificio in avvolgimento

Hane-maki-komi                             Saltare arrotolandosi
Soto-makikomi                                Arrotolamento esterno
 Tecniche supplementari al Go-kyo
Seoi-otoshite waza        
Morote-garite waza
Kuchiki-taoshite waza
Te-gurumate waza
Sode-tsurikomi-goshikoshi waza
O-soto-otoshiashi waza
Tawara-gaeshimae sutemi waza
Hikkomi-gaeshimae sutemi waza
Yama-arashi
Kani-basami